fbpx
A Parliament Medical Center speciálisan a neurológiai és kardiológiai betegségek diagnosztikáját és gyógyítását végzi. E két területen sikereket elért orvosaink gyógyítják és kiemelt figyelemben részesítik pácienseinket, hiszen tudjuk, hogy a gyógyuláshoz a gondoskodás is elengedhetetlen.
Szombat - Vasárnap: Zárva
Telefonszámunk
E-mail címünk
Parliament Medical Center

Adatvédelmi tájékoztató

Parliament Medical Center Adatvédelmi tájékoztató
Adatkezelő neve PMed Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Adatkezelő elérhetősége 1055 Budapest, Honvéd utca 16.
Az adatkezelés célja Egészségügyi ellátás Marketing jellegű tájékoztatás Számlázás Egészségügyi ellátás – időpontfoglalás, kapcsolattartás
Jogalapja Jogi kötelezettség – a 1997. év XLVII. az egészségügyi adatok kezeléséről szóló törvény Az érintett hozzájárulása Jogi kötelezettség –  számviteli törvény Az érintett hozzájárulása
Érintettek kategóriái Az ellátást igénybevevők
Kezelt személyes adatok kategóriái név, születési idő, a képalkotó diagnosztikai leleteken és képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételeken található egészségügyi adatok telefonszám,
e-mail cím
név, lakóhely, EÖP tagazonosító név, születési idő, lakóhely, telefonszám,
e-mail cím
Címzettek kategóriái könyvelő iroda
Adatfeldolgozó neve PMed Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Tervezett adattárolási határidő A vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően a képalkotó diagnosztikai leletek esetén 30 év,
a felvételek esetén 10 év.
Visszavonásig A vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően
8 év.
Visszavonásig
Az érintett bármikor kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, illetve azok helyesbítését. Továbbá az érintett kérheti – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – az adatok törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal

www.naih.hu – 1125 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Pácienseink a szűrővizsgálatok előtt az alábbi Adatlapot és Hozzájáruló Nyilatkozatot töltik ki:

 

ADATLAP

Név:

Születési idő:

Lakóhely:

Telefonszám:

E-mail cím:

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

A SZEMÉLYES ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ADATOK KEZELÉSÉHEZ

 

Jelen nyilatkozat elfogadásával az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) pontja értelmében hozzájárulok a személyes adataim és egészségügyi állapotomra vonatkozó különleges adataim kezeléséhez és tárolásához.

 

Az adatkezelés célja a Parliament Medical Center (továbbiakban „adatkezelő”) nyilvántartásában való rögzítés, amely a páciensek ellátásához és a páciensekkel történő kapcsolatfelvételhez, illetve az érintettek marketingcélú tájékoztatásához szükséges.

 

Az adatkezelés jogalapjaaz Ön kifejezett hozzájárulása.

 

Az adatkezelő által, személyhez kötötten kezelt adatok köre: az érintett neve, születési ideje, lakóhelye, telefonszáma és e-mail címe.

 

Az adatkezelés időtartama az 1997. évi az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről XLVII. törvény alapján a képalkotó diagnosztikai leletek (egészségügyi dokumentáció) esetén az adatfelvételtől számított 30 év, a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek (képi dokumentáció) esetén pedig a felvétel készítésétől számított 10 év. A marketingcélú tájékoztatáshoz és a páciensekkel történő kapcsolattartáshoz szükséges adatokat az adatkezelő visszavonásig tárolja és kezeli.

 

Az adatkezelő fenntartja a jogot az adatvédelmi tájékoztatóban szereplő információk módosítására. Az értesítési kötelezettségének megfelelően az adatkezelő a www.pmed.hu oldalon a változásokról felhívást tesz közzé, valamint közli a tájékoztató hatályos változatát.

 

Az adatkezelő által történő adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az 1997. évi az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről XLVII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseivel összhangban, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartásával történik.

 

Tudomásom van róla, hogy jogomban áll személyes adataim kezeléséről tájékoztatást kérni, illetve az adataim helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelés kivételével – törlését kérni. Jelen hozzájárulásomat bármikor díjmentesen visszavonhatom.

 

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulást önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

 

Aláírás:

Budapest, 2019. szeptember 01.

Szeretne időpontot kérni Parliament szakorvosához?

Töltse ki a mézőket, hogy felkereshessük Önt.

Online időpontfoglalás